Sloth bear
Melursus ursinus

C Abhimanyu kashyap,CC 4.0


Next